جستجو :
عنوان

سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨

تقویم
اوقات شرعی
تعرفه

تعرفه  سرويس هاي ديتا 

سرعت

PTMP-PTP

IP-VOIP-INTERANET

پروتكل IP-MPLS

KBP

شهري

بين شهري

بين استاني

اينترانت

اينترنت

MPLS   ويژه شهري

MPLS   ويژه بين شهري

MPLS  ويژه بين استاني

MPLS عادي

64K

300/000 ريال

450/000 ريال

900/000 ريال

210/000 ريال 

770/000

350/000 ريال

500/000 ريال

800/000 ريال

300/000 ريال

128K

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

1/540/000

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

۵/١ برابر ٦٤ کيلو 

256K

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/409/000

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

2/5 برابر ٦٤ کيلو 

512K

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

4/125/000

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

٤ برابر ٦٤ کيلو 

1M

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

7/425/000

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

٦ برابر ٦٤ کيلو 

2M

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

13/200/000

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

١٠ برابر ٦٤ کيلو 

4M

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

22/572/000

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

١٦ برابر ٦٤ کيلو 

8M

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

39/105/000

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

٢٥ برابر ٦٤ کيلو 

20M

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

82/082/000

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

٣٨ برابر ٦٤ کيلو 

34M

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

123/904/000

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

٦٥ برابر ٦٤ کيلو 

100M

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

341/220/000

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کيلو 

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :1212  كل بازديد: 3184158